b'SNELLED HOOKSBNBNRDRDSPARK POINT SPECIMENPREDATOR FLUO ZANDER BRAIDZANDER RYDER NYLON Z Line: NYLON 50 cmLine:FLUOROCARBON 70 cmLine:BRAIDED LINE 50 cmLine: NYLON 70 cmHook: 72351260Hook: 9335Hook: 9902 Pcs: 8Hook:7Pcs:1Pcs: 5Pcs:4 ReferenceSizeDiameterReferenceSizeDiameterReferenceSizeStrengthReferenceSizeDiameter07235823933541/00,30mm 8AVM3401164299021/0 0,22mm0,35mm 07235660,25mmAVM3401153933522990266 120,26mm 10 Kg40,27mm39335112990244 072354 07235220,30mm393351/01/02990222 ,30mm 0 1 299021 RDNIRDRDZANDER RYDER BRAID70PZANDER RYDER BRAID50PREDATOR REDBREAM REDLine:BRAIDED LINE 50 cmLine: NYLON 70 cmLine:NYLON 70 cm Line: BRAIDED LINE 70 cm Hook: 99020Hook: 92940 Pcs: 2Hook: 9902Pcs: 2Hook: 9335Pcs:1Pcs:1 ReferenceSizeStrengthReferenceStrengthReferenceSizeDiameterReferenceSizeDiameter Size 39902619902446092941818 6293356 0,20mm ,10mm 0 1990222 0,25mm0929416 63990244 2933544 1399022210 Kg199021110 Kg293352214 09294140,12mm399021 199021/029335110929412 20,14mm 1 11/00,30mm 399021/0293351/0 /0092941010 1/01 ,16mm 00929488RAPALA VMC| 189'