b'TREBLE HOOKS TREBLESHYBRID WIDE GAP 10 HYBRID12 ROUND14OSHAUGHNESSY19BARBARIAN249'