7136 BN - Black Nickel NT - PTFE CHINU EYED 7139 BN - Black Nickel CHINU SPECIMEN 7128 BN - Black Nickel NI - Nickel YAMAME LIGHT FISHING 7138 BN - Black Nickel NI - Nickel YAMAME EYED / LIGHT FISHING pages 83 to 84 BAITHOLDER pages 65 to 82 ALLROUND 68 S I N G L E H O O K S SINGLES ALLROUND